نویسنده = ���������� ���������������������� ����������
بهسازی خاک‌های آلوده به کادمیوم و مس با کاربرد دی‌کلسیم‌فسفات

دوره 3، شماره 1، آبان 1392، صفحه 33-41

امین فلامکی؛ حسین توللی؛ مهناز اسکندری؛ مهناز مرادی اصطهباناتی