نویسنده = �������� ������ �������������� ��������
ارزیابی مدل درختی M5 و دو مدل تجربی مبتنی بر دمای هوا برای برآورد تابش خورشیدی با استفاده از LST در یک اقلیم نیمه خشک

دوره 3، شماره 1، آبان 1392، صفحه 75-86

سعید امامی‌فر؛ علی‌اکبر نوروزی؛ سجاد سیدی حسینی؛ آذین کریم زاد انزابی