نویسنده = �������� �������� ������������
بررسی حساسیت واحدهای سنگی به فرسایش با استفاده از ویژگی های کانی شناسی

دوره 6، شماره 3، فروردین 1396، صفحه 1-18

سید سعید غیاثی؛ سادات فیض نیا؛ علیرضا مقدم نیا؛ سمیه ناجی راد