نویسنده = ��������� ���������� ���������������� ����������
توسعه یک سامانه چندمخزنه چندمنظوره به عنوان مورد مطالعاتی نمونه در مدیریت سامانه مخازن

دوره 4، شماره 1، آذر 1393، صفحه 13-47

سمانه سیف‏ اللهی آغمیونی؛ امید بزرگ‏ حداد