نویسنده = �������� ������������ ��������
ارزیابی شاخص خشکسالی کمبود توأم تحت شرایط اقلیمی ایران

دوره 4، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 53-64

آیدا هاشمی نسب؛ جواد بذرافشان؛ آرزو نازی قمشلو