نویسنده = ���������� �������������� ������ ������������
پایش انتقال نفت سفید و آب عبوری از خاک سبک حاوی نانورس مونت‌موریلونایت

دوره 5، شماره 1، آذر 1394، صفحه 55-66

شکوفه فضل علی؛ سهیلا ابراهیمی؛ مهدی ذاکر نیا؛ سید علیرضا موحدی نائینی