نویسنده = حسین حسن پور درویشی
مطالعه تجربی ضریب دبی شیار بالادست سد سنگریزه ای با رویه بتنی (با استفاده از مدلهای هیدرولیکی)

دوره 10، شماره 4، مرداد 1400، صفحه 63-80

10.30495/wsrcj.2021.18081

زهرا رحیمی نژاد؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ امیر خسروجردی؛ حسین حسن پور درویشی؛ جمال محمدولی سامانی


آنالیز ضریب اطمینان پایداری سدهای خاکی نسبت به زمان

دوره 5، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 15-28

حدیث دقیق؛ حسین حسن پور درویشی؛ سید حبیب موسوی جهرمی