نویسنده = بهارک معتمدوزیری
ارزیابی قابلیت گیاهان مؤثر در مهار فرسایش آبکندی (مطالعه موردی: منطقه کنارتخته استان فارس)

دوره 12، شماره 3، فروردین 1402، صفحه 81-96

10.30495/wsrcj.2023.66573.11287

اکبر فرهادی؛ حسن احمدی؛ بهارک معتمدوزیری؛ ابوالفضل معینی


ارزیابی عملکرد تغییر اقلیم به کمک دو مدل هیدرولوژیکی با ساختار متفاوت

دوره 11، شماره 1، آبان 1400، صفحه 45-60

10.30495/wsrcj.2021.18544

صادق واله؛ بهارک معتمدوزیری؛ هادی کیادلیری؛ حسن احمدی


بررسی اثر تغییر اقلیم بر مقادیر جریان حدی حوزه آبخیز کن

دوره 9، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 101-121

بهارک معتمدوزیری؛ مهدی احمدی؛ حسن احمدی؛ ابوالفضل معینی؛ غلامرضا زهتابیان


روشی برای تعیین مناطق مولد سیل بر اساس رابطه بین شاخص سیل‌خیزی و پارامترهای مورفومتری

دوره 7، شماره 4، تیر 1397، صفحه 87-102

بهارک معتمدوزیری؛ معصومه غریب؛ حسن احمدی


تهیه نقشه حساسیت به زمین لغزش به منظور کنترل تخریب اراضی زراعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان)

دوره 5، شماره 4، تیر 1395، صفحه 69-79

امیر اسحاقی؛ حسن احمدی؛ بهارک معتمدوزیری؛ علی اکبر نظری سامانی