نویسنده = ���������� ����������
بررسی سطوح مختلف تأمین آب در باغات پسته با استفاده از الگوریتم سبال (مطالعه موردی دشت سیرجان)

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 67-86

علیرضا بادیه نشین؛ مسعود پارسی نژاد؛ حمیده نوری


مدیریت بهره برداری از چاه‌های سطحی کشاورزی در اراضی شالیزاری

دوره 6، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 15-30

حمیده نوری؛ سارا پشنک پور؛ عبدالمجید لیاقت؛ آرزو نازی قمشلو؛ محمدرضا یزدانی


بهره‌برداری بهینه از آب‌بندان در آبیاری اراضی شالیزاری استان گیلان

دوره 5، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 47-60

مونا دیهول؛ حمیده نوری؛ فرهاد میرزایی؛ محمدرضا یزدانی


شبیه‌سازی عملکرد و تبخیر و تعرق ذرت علوفه‌ای با استفاده از مدل AquaCrop

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 47-64

محمد قربانیان کردآبادی؛ عبدالمجید لیاقت؛ ابراهیم وطن‌خواه؛ حمیده نوری