نویسنده = ������������ ���������������� ��������
چشم‌انداز اثرات تغییر اقلیم بر خشکسالی بر اساس گزارش پنجم IPCC (مطالعه موردی شهر ایلام)

دوره 12، شماره 1، مهر 1401، صفحه 87-107

10.30495/wsrcj.2022.20455

هادی رمضانی اعتدالی؛ فریبا خدابخشی؛ الهه کنعانی


برآورد ضرایب نفوذ و ضریب زبری مانینگ در دو رژیم جریان پیوسته و کاهشی

دوره 9، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 89-100

کیوان زرعکانی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ پیمان دانشکار آراسته


استفاده از مفهوم ردپای آب مجازی در تولیدات دامی برای حفاظت منابع آب

دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1398، صفحه 133-143

احسان موحدنژاد؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ علیرضا شکوهی