نویسنده = سعید شعبانلو
پیش‌بینی عمق آبشستگی در مجاورت سرریزهای سنگی با استفاده از ساختار تعمیم‌یافته روش گروه دسته‌بندی داده‌ها

دوره 11، شماره 1، آبان 1400، صفحه 13-28

10.30495/wsrcj.2021.18542

ابراهیم شهبازبیگی؛ فریبرز یوسفوند؛ بهروز یعقوبی؛ سعید شعبانلو؛ احمد رجبی


شبیه‌سازی بارش دراز مدت شهر بابلسر توسط مدل بهینه‌یافته موجک – ماشین آموزش نیرومند

دوره 10، شماره 4، مرداد 1400، صفحه 1-14

10.30495/wsrcj.2021.18077

حامد کریمی؛ محمد علی ایزدبخش؛ بهروز یعقوبی؛ سعید شعبانلو