نویسنده = ���������� ������������ ��������
ارزیابی مدل AquaCrop در شبیه‌سازی عملکرد زعفران تحت سناریوهای مختلف کم‌آبیاری و مصرف زئولیت

دوره 8، شماره 1، آذر 1397، صفحه 117-132

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ محسن احمدی؛ اصلان اگدرنژاد؛ عباس خاشعی سیوکی