نویسنده = �������������� ������ �������������� ��������
اثر شیب صفحه دریچه کشوئی بر ویژگی‌های هیدرولیکی آن

دوره 4، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 1-10

رسول ایلخانی پور زینالی؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ سید محمود کاشفی پور دزفولی؛ منوچهر فتحی مقدم