نویسنده = سید حبیب موسوی جهرمی
مطالعه تجربی ضریب دبی شیار بالادست سد سنگریزه ای با رویه بتنی (با استفاده از مدلهای هیدرولیکی)

دوره 10، شماره 4، مرداد 1400، صفحه 63-80

10.30495/wsrcj.2021.18081

زهرا رحیمی نژاد؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ امیر خسروجردی؛ حسین حسن پور درویشی؛ جمال محمدولی سامانی


افزایش ضریب تخلیه آب سرریزهای کلید پیانویی با استفاده از مدل های فیزیکی

دوره 10، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 67-78

وفا رضایی؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ امیر خسروجردی؛ حسین صدقی


آنالیز ضریب اطمینان پایداری سدهای خاکی نسبت به زمان

دوره 5، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 15-28

حدیث دقیق؛ حسین حسن پور درویشی؛ سید حبیب موسوی جهرمی