نویسنده = �������� ���������� ������������
بررسی فشارهای ناشی از برخورد جت‌های ریزشی به بستر حوضچه استغراق

دوره 6، شماره 3، فروردین 1396، صفحه 77-88

منوچهر فتحی مقدم؛ سجاد کیانی؛ بابک لشکرآرا


اثر شیب صفحه دریچه کشوئی بر ویژگی‌های هیدرولیکی آن

دوره 4، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 1-10

رسول ایلخانی پور زینالی؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ سید محمود کاشفی پور دزفولی؛ منوچهر فتحی مقدم