نویسنده = ���������� ��������
افزایش ضریب تخلیه آب سرریزهای کلید پیانویی با استفاده از مدل های فیزیکی

دوره 10، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 67-78

وفا رضایی؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ امیر خسروجردی؛ حسین صدقی


بررسی تأثیر تغییرکاربری بر رواناب رودخانه ی مارون در ایستگاه ایدنک با استفاده ازدادههای سنجش از دور و مدل SWAT

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1397، صفحه 71-87

خسرو شفیعی مطلق؛ جهانگیر پرهمت؛ حسین صدقی؛ مجید حسینی


بررسی میزان پس‌روی و حجم رسوب فرسایش پس‌رونده در مجاری با شیب تند

دوره 6، شماره 3، فروردین 1396، صفحه 43-60

امیررضا سالمیان؛ محمود شفاعی بجستان؛ امیر خسروجردی؛ حسین بابازاده؛ حسین صدقی


بررسی پارامترهای مؤثر بر جریان سطحی و پهنه‌بندی مکانی منابع آب حوضه زاگرس مرکزی

دوره 6، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 73-90

ناصر شمس کیا؛ حسین صدقی؛ مهرداد اسفندیاری