نویسنده = ���������������� ������������������ ��������
شبیه‌سازی عملکرد و تبخیر و تعرق ذرت علوفه‌ای با استفاده از مدل AquaCrop

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 47-64

محمد قربانیان کردآبادی؛ عبدالمجید لیاقت؛ ابراهیم وطن‌خواه؛ حمیده نوری