نویسنده = شیوا محمدیان خراسانی
ارزیابی راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم از دیدگاه مدیریت آب سبز

دوره 8، شماره 1، آذر 1397، صفحه 133-145

مهدی سرائی تبریزی؛ محمد نبی جلالی؛ شیوا محمدیان خراسانی


تعیین سطح بهینه کاربری اراضی و عملیات بیولوژیک برای کاهش فرسایش و رسوب (مطالعه موردی:حوزه آبخیز سقزچی استان اردبیل)

دوره 7، شماره 1، آبان 1396، صفحه 61-74

ابوالفضل معینی؛ معصومه نجفی ثانی؛ شیوا محمدیان خراسانی؛ سپیده مفیدی


ارزیابی پایداری خاکدانه‌ها با استفاده از مدل‌های فرکتالی و روش‌های کلاسیک

دوره 4، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 39-51

شیوا محمدیان خراسانی؛ مهدی همایی؛ ابراهیم پذیرا