نویسنده = �������� ������������ ��������
مدیریت بهره برداری از چاه‌های سطحی کشاورزی در اراضی شالیزاری

دوره 6، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 15-30

حمیده نوری؛ سارا پشنک پور؛ عبدالمجید لیاقت؛ آرزو نازی قمشلو؛ محمدرضا یزدانی