نویسنده = �������� ������������ ����������
برآورد منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از مدل پارامتریک مقیاس‏گذاری شده

دوره 6، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 91-104

سمانه امان آبادی؛ محمد حسین محمدی؛ محمد حسن مسیح آبادی