نویسنده = �������������� �������� ���������������� ��������
تعیین ضریب راندمان آبشویی برای شوری‏ زدایی خاک‏های شور و سدیمی منطقه ویس – استان خوزستان

دوره 5، شماره 4، تیر 1395، صفحه 97-112

زهرا بهبهانی زاده رضائیان؛ ابراهیم پذیرا؛ ابراهیم پناهپور؛ نرگس ظهرابی