نویسنده = نرگس ظهرابی
پیش‌بینی خشکسالی با استفاده از مدل‌های همادی آمریکای شمالی (NMME)در مناطق غربی ایران

دوره 11، شماره 4، تیر 1401، صفحه 25-40

10.30495/wsrcj.2022.20002

مهدی مقسمی؛ نرگس ظهرابی؛ حسین فتحیان؛ علیرضا نیکبخت شهبازی؛ محمدرضا یگانگی


ارزیابی داده‌های بارش شبکه‌بندی جهانی در پایش خشکسالی (مطالعه موردی: حوضه‌ی آبریز کارون بزرگ)

دوره 10، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 79-96

بهزاد نویدی نساج؛ نرگس ظهرابی؛ علیرضا نیکبخت شهبازی؛ حسین فتحیان


تعیین ضریب راندمان آبشویی برای شوری‏ زدایی خاک‏های شور و سدیمی منطقه ویس – استان خوزستان

دوره 5، شماره 4، تیر 1395، صفحه 97-112

زهرا بهبهانی زاده رضائیان؛ ابراهیم پذیرا؛ ابراهیم پناهپور؛ نرگس ظهرابی