نویسنده = عبدعلی ناصری
بررسی عملکرد، بهره‌وری مصرف آب و کارآیی نیتروژن در کشت ذرت در استان خوزستان

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 35-50

مریم کاظمی زاده؛ عبدالرحیم هوشمند؛ عبدعلی ناصری؛ منا گلابی؛ موسی مسکر باشی


ارزیابی تأثیر بیوچار اصلاح شده و زئولیت بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک لوم

دوره 8، شماره 4، مرداد 1398، صفحه 87-102

امیر سلطانی محمدی؛ یزدان خدارحمی؛ سعید برومنئ نصب؛ عبدعلی ناصری