نویسنده = ���������� �������� ��������
مدلسازی مشخصات رویدادهای بارش با استفاده از مفصل دی-واین

دوره 6، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 45-58

مریم شفائی؛ احمد فاخری فرد؛ یعقوب دین پژوه؛ رسول میرعباسی