نویسنده = ������ ���������� ������������
ارزیابی منابع بارش جهانی با قدرت تفکیک زمانی و مکانی بالا در سطح حوضه دره رود اردبیل

دوره 9، شماره 4، مرداد 1399، صفحه 1-20

علیرضا پیل پایه؛ افشین شایقی؛ آیدین باختر؛ اکبر رحمتی؛ افشین وطنخواه