نویسنده = �������������� ������������
کارایی مصرف آب گندم تحت شرایط تنش همزمان شوری و رطوبتی با کاربرد بایوچار برگ خرما

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1397، صفحه 21-37

مهرداد نوروزی؛ سیدحسن طباطبائی؛ محدرضا نوری


اثرات کوتاه مدت بایوچار حاصل از برگ خرما بر حفظ رطوبت در خاک لوم شنی

دوره 6، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 137-150

مهرداد نوروزی؛ سید حسن طباطبائی؛ محمدرضا نوری؛ حمید رضا متقیان