نویسنده = ���������������� �������� ��������������
بررسی تغییرات عمق توسعه ریشه گیاه گندم در شرایط شور

دوره 11، شماره 1، آبان 1400، صفحه 129-139

10.30495/wsrcj.2021.18549

آرش تافته؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ محمدرضا امداد


ارزیابی مدل AquaCrop در شبیه‌سازی عملکرد زعفران تحت سناریوهای مختلف کم‌آبیاری و مصرف زئولیت

دوره 8، شماره 1، آذر 1397، صفحه 117-132

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ محسن احمدی؛ اصلان اگدرنژاد؛ عباس خاشعی سیوکی


بررسی توابع تولید محصول برای برآورد عملکرد گیاه کلزا در بازههای زمانی مختلف

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1397، صفحه 103-113

آرش تافته؛ اصلان اگدرنژاد؛ نیازعلی ابراهیمی پاک