نویسنده = ������������������ ������ ��������
ارزیابی تحلیلی و آزمایشگاهی میزان انحلال پذیری خاک های گچی

دوره 7، شماره 1، آبان 1396، صفحه 31-48

علی عباس افشاریان؛ ناذر عباسی؛ امیر خسروجردی؛ حسین صدقی