نویسنده = �������� ������ ���������� ��������
کارائی مصرف آب و بهره‌وری آب در ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی تحت تنش کم آبی

دوره 6، شماره 1، مهر 1395، صفحه 15-32

مرجان سمائی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ احمد موسی پور گرجی؛ اسکندر زند