نویسنده = �������������� ��������
طبقه‌بندی و تحلیل کاربری اراضی حوضه طارم با استفاده از روش‌های مبتنی بر پیکسل

دوره 8، شماره 4، مرداد 1398، صفحه 135-151

سید بهروز حسینی؛ علی صارمی؛ محمدحسین نوری قیداری؛ حسین صدقی؛ ًعلیرضا فیروزفر؛ جعفر نیکبخت


تغییرات زمانی رطوبت خاک تحت تأثیر بارندگی و دما در شرایط آیش و کشت در کشتزار دیم

دوره 8، شماره 2، دی 1397، صفحه 135-148

یونس مظلوم علی آبادی؛ علی رضا واعظی؛ جعفر نیکبخت