نویسنده = �������������������������������� ������������
تأثیرسناریوهای مختلف مدیریت کاربری اراضی بر میزان فرسایش خاک با مدل USLE در حوضه کلیبرچای

دوره 7، شماره 2، دی 1396، صفحه 91-104

حبیب نظرنژاد؛ اسلام قهرمان‌نژاد؛ میرحسن میر‌یعقوب‌زاده