نویسنده = ������������������ ����������
سیر تغییرات کاربری اراضی در دشت مرودشت – استان فارس

دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1398، صفحه 67-84

خاطره نوبهاران؛ شهلا محمودی؛ سید علی ابطحی