نویسنده = ���������������� ��������������
طبقه‌بندی و تحلیل کاربری اراضی حوضه طارم با استفاده از روش‌های مبتنی بر پیکسل

دوره 8، شماره 4، مرداد 1398، صفحه 135-151

سید بهروز حسینی؛ علی صارمی؛ محمدحسین نوری قیداری؛ حسین صدقی؛ ًعلیرضا فیروزفر؛ جعفر نیکبخت