کلیدواژه‌ها = رطوبت خاک
بررسی تغییرات زمانی رطوبت خاک در نهشته‌های لسی منطقه هزارپیچ گرگان با استفاده از مدل‌ ARIMA

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 1-16

حسن رضایی مقدم؛ محسن حسینعلی زاده؛ واحدبردی شیخ؛ رویا جعفری