کلیدواژه‌ها = تبخیر-تعرق
ارزیابی کارآیی آمار بلندمدت هواشناسی در مدیریت آبیاری قطره‌ای و بارانی

دوره 2، شماره 1، آذر 1391، صفحه 1-12

سمیه امیری؛ مهدی قیصری؛ بیتا مروج الحکامی