کلیدواژه‌ها = زمین‌آمار
بررسی تغییرات شوری بخشی از اراضی ترکمن صحرا با بهره گیری از روش‌های میان‌یابی

دوره 6، شماره 3، فروردین 1396، صفحه 89-96

پرستو نظری؛ شهلا محمودی؛ ابراهیم پذیرا


کارآیی برخی تخمین‌گرهای زمین‌آماری در میان‌یابی و پهنه‌بندی شماری از ویژگی‌های کیفی خاک

دوره 2، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 57-72

سیده محبوبه موسوی فرد؛ حمید رضا ممتاز؛ حبیب خداوردیلو