کلیدواژه‌ها = تولید رسوب
تأثیر نوع و سطح مصرف پلی‌آکریل‌آمید بر هدررفت خاک

دوره 4، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 29-38

سیّد حمیدرضا صادقی؛ زینب کریمی؛ حسین‌علی بهرامی


توزیع اندازه ذرات رسوب معلق در فواصل زمانی معین در رودخانه کجور

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 73-82

سیدحمیدرضا صادقی؛ محمد علی ذاکری


روند تغییرات هدررفت خاک و غلظت رسوب بر اثر کاربرد پلی‌آکریل‌آمید

دوره 2، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 53-67

سید حمیدرضا صادقی؛ زینب حزباوی؛ حبیب‌اله یونسی؛ مرتضی بهزادفر