کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
بررسی تغییرات کاربری ارضی و مولفه‌های اقلیمی در شهرستان مشکین شهر

دوره 12، شماره 3، فروردین 1402، صفحه 15-31

10.30495/wsrcj.2022.68774.11316

بتول زینالی؛ الهام ملانوری؛ شیوا صفری


تأثیر پرلیت بر تغییرات فرسایش پاشمانی در سه نوع خاک برداشت شده از کاربری های مختلف

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 107-123

لیلا غلامی؛ آرمین بالوایه؛ نبیه کریمی؛ فاطمه Shokrian


بررسی تأثیر تغییرکاربری بر رواناب رودخانه ی مارون در ایستگاه ایدنک با استفاده ازدادههای سنجش از دور و مدل SWAT

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1397، صفحه 71-87

خسرو شفیعی مطلق؛ جهانگیر پرهمت؛ حسین صدقی؛ مجید حسینی


تأثیرسناریوهای مختلف مدیریت کاربری اراضی بر میزان فرسایش خاک با مدل USLE در حوضه کلیبرچای

دوره 7، شماره 2، دی 1396، صفحه 91-104

حبیب نظرنژاد؛ اسلام قهرمان‌نژاد؛ میرحسن میر‌یعقوب‌زاده


تعیین سطح بهینه کاربری اراضی و عملیات بیولوژیک برای کاهش فرسایش و رسوب (مطالعه موردی:حوزه آبخیز سقزچی استان اردبیل)

دوره 7، شماره 1، آبان 1396، صفحه 61-74

ابوالفضل معینی؛ معصومه نجفی ثانی؛ شیوا محمدیان خراسانی؛ سپیده مفیدی