کلیدواژه‌ها = نانورس
تغییر حدود آتربرگ و پارامترهای منحنی رطوبتی آب در خاک لس حاوی نانورس مونت موریلونایت

دوره 11، شماره 1، آبان 1400، صفحه 1-12

10.30495/wsrcj.2021.18541

زهرا درویش ایوری؛ سهیلا ابراهیمی؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ مهدی ذاکری نیا


پایش انتقال نفت سفید و آب عبوری از خاک سبک حاوی نانورس مونت‌موریلونایت

دوره 5، شماره 1، آذر 1394، صفحه 55-66

شکوفه فضل علی؛ سهیلا ابراهیمی؛ مهدی ذاکر نیا؛ سید علیرضا موحدی نائینی