کلیدواژه‌ها = منحنی رطوبتی
تغییر حدود آتربرگ و پارامترهای منحنی رطوبتی آب در خاک لس حاوی نانورس مونت موریلونایت

دوره 11، شماره 1، آبان 1400، صفحه 1-12

10.30495/wsrcj.2021.18541

زهرا درویش ایوری؛ سهیلا ابراهیمی؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ مهدی ذاکری نیا


تاثیر جاذب‌های طبیعی و مصنوعی رطوبت بر تأخیر در ضریب رطوبتی نقطه پژمردگی دائم

دوره 6، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 31-44

نقی حقیقت؛ علی محمدی ترکاشوند؛ ابراهیم پذیرا


ویژگی‏های هیدرولیکی خاک‏هایی با درجات متفاوت آبگریزی

دوره 6، شماره 1، مهر 1395، صفحه 75-86

نسرین کریمیان؛ شجاع قربانی؛ حسن طباطبائی