کلیدواژه‌ها = NDVI
بررسی تغییرات کاربری ارضی و مولفه‌های اقلیمی در شهرستان مشکین شهر

دوره 12، شماره 3، فروردین 1402، صفحه 15-31

10.30495/wsrcj.2022.68774.11316

بتول زینالی؛ الهام ملانوری؛ شیوا صفری


بررسی رطوبت سطح خاک شهرستان اردبیل با استفاده داده‌های ماهواره‌ای لندست 8 و سنتیل 1

دوره 11، شماره 4، تیر 1401، صفحه 89-103

10.30495/wsrcj.2022.20006

صیاد اصغری سراسکانرود؛ فریبا اسنفدیاری درآباد؛ الهام ملانوری؛ شیوا صفری


کاربرد تصاویر ماهوارهای و فنآوری سنجش از دور برای تخمین عملکرد برنج

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1397، صفحه 55-69

حدیث یاقوتی؛ ابراهیم پذیرا پذیرا؛ ابراهیم امیری؛ محمدحسن مسیح آبادی