کلیدواژه‌ها = تحلیل حساسیت
شبیه‌سازی کمی منابع آب سطحی و زیرزمینی دشت بهشهر- بندرگز با استفاده از مدل SWAT

دوره 10، شماره 4، مرداد 1400، صفحه 109-126

10.30495/wsrcj.2021.18084

بهروز محسنی؛ کاکا شاهدی؛ محمود حبیب نژاد؛ عبداله درزی نفت چالی


تحلیل حساسیت تبخیر- تعرق به تغییر در پارامترهای هواشناسی در شمال‌غرب و غرب ایران

دوره 8، شماره 2، دی 1397، صفحه 1-14

آقای دکتر یعقوب دین پژوه؛ سعید جهانبخش اصل؛ معصومه فروغی