کلیدواژه‌ها = بارندگی
شبیه‌سازی بارش دراز مدت شهر بابلسر توسط مدل بهینه‌یافته موجک – ماشین آموزش نیرومند

دوره 10، شماره 4، مرداد 1400، صفحه 1-14

10.30495/wsrcj.2021.18077

حامد کریمی؛ محمد علی ایزدبخش؛ بهروز یعقوبی؛ سعید شعبانلو


تغییرات زمانی رطوبت خاک تحت تأثیر بارندگی و دما در شرایط آیش و کشت در کشتزار دیم

دوره 8، شماره 2، دی 1397، صفحه 135-148

یونس مظلوم علی آبادی؛ علی رضا واعظی؛ جعفر نیکبخت