کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی
شبیه‌سازی بارش دراز مدت شهر بابلسر توسط مدل بهینه‌یافته موجک – ماشین آموزش نیرومند

دوره 10، شماره 4، مرداد 1400، صفحه 1-14

10.30495/wsrcj.2021.18077

حامد کریمی؛ محمد علی ایزدبخش؛ بهروز یعقوبی؛ سعید شعبانلو


مدلسازی مشخصات رویدادهای بارش با استفاده از مفصل دی-واین

دوره 6، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 45-58

مریم شفائی؛ احمد فاخری فرد؛ یعقوب دین پژوه؛ رسول میرعباسی