کلیدواژه‌ها = خصوصیات فیزیکی خاک
اثر نوع، اندازه و مقدار بیوچار بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی خاک آهکی

دوره 11، شماره 1، آبان 1400، صفحه 113-128

10.30495/wsrcj.2021.18548

حسن اصولی؛ احمد کریمی؛ حسین شیرانی؛ سید حسن طباطبائی


تأثیر تغییر کاربری‌ اراضی بر برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: بانه)

دوره 5، شماره 3، اردیبهشت 1395، صفحه 13-27

لیلا غلامی؛ مسعود داوری؛ کمال نبی اللهی؛ حامد جنیدی جعفری