کلیدواژه‌ها = کربن آلی
اثر باقی‌مانده کودهای نیتروژن و فسفر بر خصوصیات شیمیایی خاک در سیستم کشت باقلا- برنج

دوره 7، شماره 4، تیر 1397، صفحه 103-115

عباس شهدی کومله؛ سیدرضا سیدی؛ محمد ربیعی؛ مریم فروغی