کلیدواژه‌ها = آلودگی خاک
تاثیر مدیریت‌ آبیاری بر میزان سرب در دسترس در خاک و تجمع آن در اندام هوایی برنج

دوره 6، شماره 3، فروردین 1396، صفحه 127-139

امیر رحمانی سامانی؛ مهدی قبادی نیا؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ سیدحسن طباطبایی؛ محمدحسن صالحی


بهسازی خاک‌های آلوده به کادمیوم و مس با کاربرد دی‌کلسیم‌فسفات

دوره 3، شماره 1، آبان 1392، صفحه 33-41

امین فلامکی؛ حسین توللی؛ مهناز اسکندری؛ مهناز مرادی اصطهباناتی


زیست پالایی خاک‌های آلوده به نفت کوره تحت تأثیر همزمان کمپوست زباله شهری و برخی کودهای شیمیایی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 43-56

منیژه جعفری؛ سهیلا ابراهیمی؛ سید علیرضا موحدی نائینی


ارزیابی توان بیش اندوزی گیاه شاهی برای پالایش گیاهی خاک های آلوده به کادمیم

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 25-36

فرانک محمدی‌پور؛ صفورا اسدی کپورچال