کلیدواژه‌ها = آبیاری نواری
بررسی توزیع شوری در پروفیل خاک زراعی کشت شده تحت آبیاری قطره ای

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 69-82

لیلا میرزایی الموتی؛ بیژن نظری؛ عباس ستوده نیا؛ هادی رمضانی اعتدالی


برآورد ضرایب نفوذ و ضریب زبری مانینگ در دو رژیم جریان پیوسته و کاهشی

دوره 9، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 89-100

کیوان زرعکانی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ پیمان دانشکار آراسته