موضوعات = آبخیزداری و استحصال آب
ارزیابی قابلیت گیاهان مؤثر در مهار فرسایش آبکندی (مطالعه موردی: منطقه کنارتخته استان فارس)

دوره 12، شماره 3، فروردین 1402، صفحه 81-96

10.30495/wsrcj.2023.66573.11287

اکبر فرهادی؛ حسن احمدی؛ بهارک معتمدوزیری؛ ابوالفضل معینی


سیل و تاب ‌آوری: مطالعه مروری

دوره 12، شماره 1، مهر 1401، صفحه 137-150

10.30495/wsrcj.2022.70129.11330

سعید اسلامیان؛ یاسر سبزواری


بررسی انتقال تعادلی و غیرتعادلی بروماید در خاکهای جنگلی و مرتعی در مقیاس آزمایشگاهی

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 77-88

10.30495/wsrcj.2022.19228

نیما گلابی زاده؛ محمدرضا دلالیان؛ شهرام شاه محمدی کلالق؛ مریم حاج رسولی؛ سیامک ساعدی