موضوعات = آبخوانداری و تغذیه مصنوعی
تاثیر توپوگرافی بر لغزش سطحی دامنه‌های مرکب حوضه‌های آبریز با استفاده از مدل‌های SINMAP و TOPMODEL

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 29-42

10.30495/wsrcj.2023.72605.11366

فرید بهمنی؛ محمد هادی فتاحی؛ تورج سبزواری؛ علی طالبی؛ علی ترابی حقیق


تعیین نسبت نیمرخ اجتماعی در فرآیند تصمیم‌گیری مدیریت پایدار منابع آب و خاک در حوضه امام‌کندی ارومیه

دوره 12، شماره 4، مرداد 1402، صفحه 59-71

10.30495/wsrcj.2023.70624.11334

حسین ملک لی؛ رئوف مصطفی زاده؛ اباذر اسمعلی عوری؛ کیومرث سفیدی؛ شهناز میرزایی


بررسی انتشار آلودگی در محیط متخلخل آبخوان بابل با استفاده ازمدل‌های MODFLOW وMODPATH

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 53-66

10.30495/wsrcj.2023.72853.11370

یاسر قندهاری؛ علیرضا زمانی نوری؛ بابک امین نژاد


اثر تغییرات میان‌مدت در اقلیم و کاربری اراضی بر میزان کاهش جریان در حوضه آبریز کرخه

دوره 12، شماره 2، دی 1401، صفحه 13-29

10.30495/wsrcj.2022.66923.11294

علیرضا چگنی زاده؛ حمیدرضا ربیعی فر؛ حسین ابراهیمی؛ محمود ذاکری نیری